• Уважаеми клиенти, поради намален състав в делнични дни ще работим от 12 до 19 часа. В събота ще работим с обичайния график от 9:30 до 14:30. Ще бъде поставено известие при възобновяване на обичайния график!
Виж разделите

Анемични сте? Въпреки това не прекалявайте с месото

Анемични сте? Въпреки това не прекалявайте с месото

Открай време анемиите или както още ги наричат малокръвието се свързват главно с недоимьчното хранене. Счита се, че богатата на животински белтъчини храна е най-добра­та за профилактика на анеми­ите, а чернодробни екстракти са включени в много противоанемичини препарати. Наблю­денията обаче показват, че бо­гатата на месни продукти хра­на съвсем не е достатъчна га­ранция срещу развитието на анемиите. Факт е, че един зас­трашително голям процент от жителите на развитите страни (най-вече жените) страдат в една или друга степен от това заболяване. А месото и по тра­диция, и благодарение на жиз­нения им стандарт е широко застъпено в ежедневното хра­нене. От друга страна се шири мнението, че вегетарианците поради хранителния си режим са сериозно заплашени от малокръвие. Обаче немалкото вегетарианци, които съм сре­щал в лекарската си практика (в това число и жените), по правило имат чудесни показа­тели на кръвната картина. На­лага се изводът, че режимът на хранене може да бъде предпа­зен фактор само при едно гра­мотно съставено меню, включ­ващо много богати на биоло­гично активни вещества хра­ни. Кръвотворните процеси се влияят от най-различни фак­тори, храната не е само прост доставчик на едно или друго вещество. Един или друг про­дукт може и да ускори проце­сите на кръвотворенето, може да помогне и за по-доброто усвояване на постъпилите в ор­ганизма вещества, а може и об­ратно - да попречи на усвоя­ването им. Стремежът да се по­гълне колкото се може по-голямо количество месо, като се пренебрегват останалите хра­ни, може излишно да натовари организма и да доведе до ред други заболявания. Не казвам това, защото сега месото е скъ­по и не е по джоба (поне как­то беше преди) на всеки бъл­гарин. Рационалното хранене, богато на сурови плодове и зе­ленчуци, на биологично ак­тивни вещества, е нещо, което широко се пропагандира в раз­витите страни. Там признак за висок стандарт вече съвсем не e консумирането на месо и рафинирани продукти. На страниците на "ОК" неведнъж сме говорили за начина на хране­не, който може да се нарече цивилизован и природосъобразен. Сега ще се спрем на някои храни, които са от основно зна­чение за кръвотворните проце­си в организма. На първо мяс­то това е копривата, за която споменахме в предния брой. Ще повторим - тя е богата на желязо в лесно усвоима форма, свързано в молекула, сходна с молекулата на хемоглобина. Освен това е еталонен източ­ник на витамин К - кръвоспиращ фактор. Още Авицена я препоръчва заради стимулира­щото ѝ действие върху слезката, която е важен кръвотворен орган.
Особено внимание при про­филактиката и лечението на анемиите заслужава черве­ното цвекло. В сравнение с другите зеленчуци то съдър­жа значителни количества кобалт, който е важен за син­теза на витамин В 12, а също и манган, цинк, мед. Тези микроелементи участвуват във ферментните системи, ре­гулират обмяната на веществата и кръвотворната функция. Кобалтът се свързва и с по­нижаването на вътреочното налягане, което е важно за болните от глаукома. Най-добро действие има суровият прясно изцеден сок от черве­ното цвекло. В по-големи ко­личества той може да пре­дизвика чувство на гадене. Това съвсем не означава, че организмът не го понася. Неприятните усещания се дължат единствено на силна­та очистителна реакция, ко­ято се проявява обикновено когато организмът е по-нато­варен с токсини. Разбира се, цвеклото може с много добър ефект да се използва и във вид на салати - сурово или варено, самостоятелно или в комбинация с други зеленчу­ци.
Друг зеленчук, особено подходящ при анемии, е спа­накът. Говори се, че печатна грешка е станала причина спанакът да се счита за най-богатия на желязо зеленчук. Просто десетичната запетая при определянето на количеството желязо в него била изместена по-наляво. Но въпросът не опира само в концентрацията на този елемент. Всички листни зелен­чуци са богати на фолиева киселина, която също има отношение към анемиите. Освен това имат значително съдържание на витамин С и органични киселини, които подпомагат усвояването на желязото. С действие, сход­но на спанака, са още киселецът и лападът. Особено по­лезно е да се консумират в суров вид като салати.
Рецепта с копри­ва и мед за лечение на ане­мии:
100 гр. сушена коприва смляна на прах се смесва с 0.5 кг. мед - приема се по 3 с.л. дневно - между храненията.
Лечебен ефект в тази рецепта има не само копривата, но и медът. Той не съдържа голе­ми количества желязо, но има значително съдържание на кобалт и други важни микроелементи, които вли­яят катализиращо върху кръвообразуването. Освен това медът съдържа около 50% левулоза, а тя подобря­ва чернодробните функции. Черният дроб на свой ред синтезира кръвоспиращи фактори. За предпочитане са тъмните сортове мед. От пчелните продукти с добро действие при анемии е и пчелният прашец. Оптимал­ната доза от него е 1-2 чаени лъжички три пъти дневно.
Във връзка с кръвотворните функции на организма особено внимание заслужават покъл­налите зърна и най-вече по­кълналата пшеница. В процеса на покълване количеството вита­мин В 6 в пшеницата се увели­чава шест пъти, фолиевата ки­селина - четири пъти, а вита­мин С - над 5 пъти. Освен то­ва покълналите житни зърна са богати на желязо.
Още едно добро средство при борбата с анемията е петмезът от рожкови - приема се поне по 2-3 супени лъжици дневно.

 
Вербена М
За нас
Контакти
Общи условия
Разр. № 3782/07.02.2011
Още...
Доставки