• Работното време на аптеката в делнични дни е от 12 до 19 часа!

Общи условия

Общи условия за ползването на сайта verbena-m.com

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ представлява Общи условия, съгласно които фирма „Вербена М“ ЕООД, наричана по-долу Търговеца,  предоставя здравна информация и услуги на други лица, наричани по-долу Потребители/Клиенти/Ползватели, чрез интернет страницата verbena-m.com .
2. Вербена М“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201351140, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район „Триадица“, бул. „Петко Каравелов“, бл. 62, вх. Б, ет. 3, ап. 26; тел. за контакт : +359878467406, електронен адрес: info@verbena-m.com

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


3. Съдържанието на настоящата интернет страница verbena-m.com, включително информационни карета, статии, препратки или друго има само информативно предназначение и не може да замести консултацията с медицински специалист. ВНИМАНИЕ! САМОЛЕЧЕНИЕТО НОСИ РИСКОВЕ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ.
4. Предоставената на сайта информация за здравни грижи има чисто информативен характер и не се явява инструкция за индивидуални пациенти. При всяко съмнение за здравословен проблем или съществуващ такъв Вие следва да се обърнете за медицинска консултация към квалифициран лекар или медицински специалист. Поради гореизброените причини, ползвайки настоящата интернет страница Вие приемате, че екипът на “Вербена М” ЕООД не носи отговорност при евентуално възникнали рискове или вреди, резултат от ползването на сайта без да са спазени настоящите условия.
5. Предоставените от verbena-m.com авторски материали не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани без предварително разрешение от фирма “Вербена М” ЕООД. Материалите от интернет страницата могат да се копират само за лични некомерсиални цели.
6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта verbena-m.com, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Вербена М” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Вербена М” ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “Вербена М” ЕООД, “Вербена М” ЕООД” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
8. Страницата verbena-m.com съдържа информация и препратки към други източници, извън нея. Тъй като не можем да контролираме материали извън нашите авторски такива, не поемаме никаква отговорност за съдържанието, продуктите, услугите или друго свързано с външни източници.
9. Ако в настоящата интернет страница е публикуван материал, за чието право да бъде публикуван тук имате съмнение, молим да ни уведомите на адрес info@verbena-m.com 
10. "Вербена М" ЕООД се стреми предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, но ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на информацията която се черпи от външни източници. Ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки включително във връзка с ползването на онлайн услугите.
11. "Вербена М" ЕООД не носи отговорност за предоставените в сайта връзки към други интернет страници, включително връзки към информация, услуги, продукти и всякакво друго съдържание, които Вие използвате на собствена отговорност.
12. Администрацията на verbena-m.com може да ползва и да се позовава на всякакви материали и информация изпращани към страницата, освен ако изрично не са определени други условия за изпращане на съответните материали към verbena-m.com
13. Ползвателите на интернет страницата verbena-m.com се задължават да спазват Българското законодателство в областта на авторското право, както и на закони и подзаконови актове свързани с ползването на Интернет.
14. "Вербена М" ЕООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на интернет страницата и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.
15. "Вербена М" ЕООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в интернет страницата, в случай, че същата е неактуална според съвременното ниво на развитие на науката.
16. Дизайнът на всички визуални материали в настоящата страница, включително графика, търговски марки, фото-материали и други, публикувани на страниците на verbena-m.com, както и бази данни и скриптове са под защита на авторското право - тяхното копиране и всякакъв вид използване са забранени. Те са собственост на авторите на сайта или на други физически и юридически лица.
17. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца по всяко време, за което последният уведомява всички Ползватели на интернет сайта, които имат регистрация, чрез изпращане на автоматично генерирано или индивидуално електронно съобщение.
18. Търговецът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на Общите условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
19. Всички изявления на Търговеца във връзка с изменението на Общите условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
20. В случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

МАГАЗИН ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


21. Стоките, предлагани на магазина за електронна търговия на страницата verbena-m.com, представляват:
21.1. „хранителни добавки” по смисъла на Наредба № 47 от 28 декември 2004 г. за изискванията към хранителните добавки, на Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните, Директива 2002/46/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета  от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни, и Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския Парламент и на Съвета по отношение на списъците с витамини и минерали и формите, под които те могат да се влагат в храни, включително и добавките към храните. 
21.2. „лекарствени средства без лекарско предписание“, като в тази връзка аптека „Вербена М“ има разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № 3782/07.02.2011 от Изпълнителна агенция по лекарствата. Дейността на аптеката е уредена в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Наредба № 28 на МЗ за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.
22. Чрез електронния магазин на интернет страницата verbena-m.com се предоставя възможност Потребителите да сключват с Търговеца договор за покупко-продажба от разстояние на предлагани на сайта стоки, които ще бъдат доставени до посочен от Потребителите адрес в страната.
23. С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.
24. Електронният магазин на "Вербена М" ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. За да извърши поръчка на посочен в сайта продукт, Потребителят следва да извърши регистрация и да създаде профил в електронния магазин или да попълни в електронен формат заявка за покупка на стоки. Регистрацията на сайта не е задължителна, но е препоръчителна, тъй като улеснява по-добрата комуникация и обслужване на Потребителя. С попълване на изискуемите в сайта данни и натискане на бутона "Съгласен съм с Общите условия", Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло, като се задължава безусловно да ги спазва, включително и по отношение на последващи промени. След приемане на Общите условия, Потребителят може да извършва електронни изявления за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани  от сайта, като  същите  представляват договори от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите. Договорът между Търговеца и Потребителя представлява настоящите Общи условия.
25. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди. 
26. Търговецът посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
27. След натискане на бутона "Завърши поръчка", Потребителят се съгласява да закупи избраните от него стоки, предлагани от сайта, като това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочения от него електронен адрес и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
28. Търговецът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес, чрез избран от същия начин на доставка и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи. В този случай повторното изпращане на стоките е за сметка на Потребителя.
29. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че поръчаната стока не е достъпна. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява Потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, Потребителят може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове.
30. Плащането може да се извърши по един от следните начини:
30.1. С наложен платеж;
30.2. С дебитна/кредитна карта през BORICA/Виртуален ПОС терминал;
30.3. По банкова сметка с IBAN:…………………………..
31. Потребителят избира начин на доставка според изброените предложени начини за доставка в интернет сайта.
31.1. Цените за доставката се определят от тарифите на съответните куриерски служби.
31.2. Стойността на транспортните разходи не е включена в цената на стоките и се предоставя като информация на Потребителя в зависимост от избрания от него начин на доставка.
31.3. Показаната цена за доставка в интернет сайта не е окончателна, а изчислена на базата на предполагаемото тегло и стойност на пратката.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

32. Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Клиентът трябва да предостави стоката в търговски вид, заедно с касова бележка. Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя чрез едностранно недвусмислено писмено волеизявление или чрез представения по-долу образец на Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите. Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на Потребителя и сведен до знанието на Търговеца посредством изпращане на документа на адрес гр. София, ул. “Любен Каравелов” 74, билкова аптека “Вербена М” (или електронна форма).
В случай на отказ от поръчка Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя във връзка със същата, включително разходите за доставка, не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ, при условие, че в същия срок стоките са били изпратени от Потребителя и получени от Търговеца.
33. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. Недопустимо е упражняване на право на отказ при нарушаване целостта на опаковката или защитния пръстен на флакона на стоките, нарушаване на търговския вид или повреждане на стоките по друг начин, правещ ги негодни или неприемливи за употреба от друг Ползвател. Търговеца има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиента го връща за сметка на магазина и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца. При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.
34. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
35. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.
36. При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
37. Рекламацията се подава устно на посочения от „Вербена М“ ЕООД телефон или писмено чрез посочения имейл или по поща до адреса на Търговеца. “Вербена М“ ЕООД предоставя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. 
38. Чуплива стока и рекламации: ако в поръчката Ви има чуплива стока, моля отворете пратката в присъствието на куриера. При повредена стока попълнете двустранен протокол. Само така ще уважим рекламацията Ви!
39. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и електронен адрес за контакт.
40. При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
41. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. 
ЗЗП Чл. 125(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
42. Посоченият срок спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
43. Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.
44. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен датата и номера на рекламацията от регистъра, вида на стоката и име на лицето, приело рекламацията.
45. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
46. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
47. По отношение на всички непосочени в Общите условия случаи се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

48. "Вербена М" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО ("Регламента"), в сила от 25 май 2018 г.
49. При обработването на лични данни "Вербена М” EООД се ръководи от всички заложени в Регламента принципи, при спазване на приложими нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
50. Съгласно Регламента, под „лични данни“ следва да се разбира всяка информация, която се отнася до Потребителя - физическо лице и чрез която същият може да бъде идентифициран. 
51. „Обработване на лични данни“ по смисъла на Регламента е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
52. При регистрация в сайта www.verbena-m.com/ и при поръчка на стоки в електронния магазин, "Вербена М" ЕООД събира, обработва и съхранява следните лични данни на Потребителите – физически лица, в съответствие с правилата на Регламента – име, презиме и фамилия; точен адрес за доставка; телефон за контакт; електронна поща.
53. В случай, че Ползвател на услугите на сайта е юридическо лице – търговско дружество или нетърговец, „Вербена М“ ЕООД събира, обработва и съхранява следните данни: наименование на фирмата, седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, МОЛ, идентификационен номер по ЗДДС, точен адрес за доставка, телефон за контакт, електронна поща.
54. Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на такава вече съществуваща регистрация или чрез натискане на бутон „Съгласен съм с общите условия” в интернет страницата www.verbena-m.com/, се счита, че Потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни от „Вербена М“ ЕООД. Търговецът обработва личните данни на физическите лица – Потребители за идентификацията им  при достъпа до сайта и за подобряване качеството на обслужване, както и с цел изпълнение на договорните си задължения и по-точно обработване на заявката на потребителя и извършване на съответната доставка. 
55. С цел извършване на всяка доставка на стока, поръчана от електронния магазин на сайта www.verbena-m.com/, "Вербена М" ЕООД си запазва правото да предава или трансферира събраните лични данни или част от тях на куриерските служби куриерските служби осигуряващи транспорта на стоката. В тези случай Потребителят може да получава от съответните куриери SMS известия или телефонни обаждания във връзка с получаване на поръчаната доставка.
56. Търговецът не предоставя личните данни на Потребителя на трети лица, освен в случаите, когато законът го задължава.
57. Личните данни ще се обработват от страна на "Вербена М" ЕООД за периода, през който регистрацията на Потребителя е активна, както за период от една година след нейното деактивиране.
58. Потребителят може да упражнява всички други права, произтичащи от Регламента и приложимите нормативни актове в областта на защитата на личните данни.
59. Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни "Вербена М" ЕООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от "Вербена М" ЕООД.
60. Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми "Вербена М" ЕООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
61. "Вербена М" ЕООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на електронната страница, чрез криптиране на връзката до интернет сайта.
62. Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. "Вербена М" ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

СПОРОВЕ

63. Потребителят може да използва Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
64. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип, което се осъществява чрез помирителни комисии.
65. Консолидираният списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да бъде намерен на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

66. Органите, регулиращи дейността на Търговеца (надзорни органи), са Изпълнителна агенция по лекарствата, Български фармацевтичен съюз, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни, със следните координати:

● Изпълнителна агенция по лекарствата
България, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail:bda@bda.bg
Уеб сайт: bda.bg

● Български фармацевтичен съюз
София, 1040
ИНТЕРПРЕД - СТЦ
Бул."Драган Цанков" 36, офис Б 602 ет.6
Нац. телефонен номер: +359 700 17 881
Email: office@bphu.bg
Web: www.bphu.bg

● Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София 1000, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 933 05 65
факс: 02 / 988 42 18
телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

● Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,
тел.: (02) 915 35 18
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

67. Настоящите Общи условия и договора на Потребителя с Търговеца се прекратяват в следните случаи: по взаимно съгласие на страните в писмена форма; едностранно, с предизвестие за разваляне от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите; при обективна невъзможност на Търговеца по договора да изпълнява задълженията си; при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на Търговеца. (В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение); в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО


68. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, включително правото на Европейския съюз.
 
Вербена М
За нас
Контакти
Общи условия
Разр. № 3782/07.02.2011
Още...
Доставки
Работно време
Понеделник-петък: 12:00 - 19:00
Събота: 9:30 - 14:30

GSM: 0878-46-74-05
тел.: 02/987-88-05
гр. София, ул. Любен Каравелов №74