• Работното време на аптеката в делнични дни е от 12 до 19 часа!
Виж разделите

Могат ли мъжете да живеят повече от жените?

От раздел Във форма

Статия от д-р Атанас Михайлов

Според статистиката мъжете живеят по-малко, но съдейки по други данни може да се окаже, че силния пол може да живее по-дълго.

Според статистиката
 Жените живеят средно 3,6 години повече от мъ­жете, като в развитите страни тази разлика е още по-голяма. Значи ли това, че природата е била несправедлива към сил­ния пол, и може ли да се направи нещо за промяна па положението? По този въпрос са се изказвали доста мнения, но едно от тях е особено любопитно. Първо, не мъжете, а же­ните са програмирани да живеят по-малко, второ - при съвременния начин на живот е напълно въз­можно да се навакса раз­ликата от няколко годи­ни и дори повече.

Според физиологията
И така, как може да се докаже, че на мъжете им е отпуснат по-дълъг срок на Земята? Когато живо­тът е по-дълъг, логично е и всеки един от етапите на развитие също да е по-дълъг. А при момченцата вътрешноутробният пери­од на развитие е по-дълъг (бременността, когато се раждат момченца, е мал­ко по-продължителна). Момиченцата въпреки то­ва се появяват на бял свят по-развити. Изпре­варващото развитие па момиченцата продължа­ва - те прохождат 2-3 месеца по-рано от момченцата, проговарят 4-6 месеца по-рано. При дос­тигането на полова зре­лост разликата вече е око­ло 2 години, а при спира­нето нарастежа с още по-голяма (момчетата рас­тат още цели 3 години след момичетата). След­ващият етап - способността за възпроизводство. Жените могат да стават майки средно до 45-55-годишна възраст, а при мъжете репродуктивната способност се запазва до 60-70 години. Следовател­но, жените се развиват, съзряват и остаряват по-рано от мъжете. Тогава е логично и да умират по-рано. Но на практика е точно обратното.

Мъже­те обаче умират по-рано не защото така им е писа­но, а защото са по-уязви­ми от външни влияния. Потвърждение на това е и фактът, че повечето столетници са мъже (опа­зили се от ударите на външната среда и са до­живели отпуснатите им години). Работата е там, че природата в общи ли­нии е разпределила роли­те. Запазването на гене­тическата информация, предаването ѝ от поколе­ние на поколение - това е задача на жената. А изменението на тази информация попълването ѝ с нови данни е работа на мъжа. Но нова информа­ция за окръжаващата сре­да може да се получи само като се влезе в до­пир с тази среда, а това невинаги е било безопас­но, от време на време са били нужни и жертви. И тъй като майките са по-важни за потомството, природата е отредила на мъжа да изяснява отно­шенията на човешкия род с околната среда. Образ­но казано, сред мъжете има повече гиганти и джуджета, гении и идио­ти, такива, които не по­насят горещината и сту­да, глада и преяждането. В екстремни ситуации именно те получават пър­вите удари. А това е цен­ната информация, която подсказва в каква насока трябва да се развива жи­вата система. Или друг пример: в праисторичес­ки времена при застудяване в женското тяло се увеличава външният слой от мазнини, а мъжът е трябвало спешно да се сдобие с животинска ко­жа, тъй като тялото му не реагира с такава бър­зина на студа.

Съвременния живот не е компенсирал мъжете
Същата липса на гъвкавост проя­вява мъжът и в съвре­менните условия. И си плаща за това с инфарк­ти, инсулти, язви на сто­маха и какво ли още не. Статистически е доказа­но, че сред мъжете смър­тността от инфаркт и ин­султ е по-висока, те са по-уязвими от стомашни заболявания, мъжкото затлъстяване (биреното коремче) с по-опасно за здравето от женското (по бедрата и ханша), да не говорим за това, че ракът и атеросклерозата вземат сред тях повече жертви. Освен всичко ос­танало мъжете сляпо се придържат към ролята, която някога им е отре­дила природата, и сами се пъхат между шамарите. Мъжете се стремят пове­че към риска, към първо­откривателството. Жени­те може да са по-любопи­тни, но при тях връх взе­ма благоразумието, а мъжете се хвърлят презгла­ва към опасността и съо­тветно към славата.

Цената която плащат първопроходците
Тази закодирана в съзнанието повеля е толкова силна, че учените са я забеляза­ли и при животните. Сред опитите, които го доказ­ват, има и такъв (молим да не се обиждат мъжете): в тъмно, сухо и топло помещение с достатъчно храна и вода са затваряли мишки. Една единствена тясна дупка водела към друго помещение, където имало котка. Женските мишки благоразумно си седели на топло,  докато голяма частот самците се върнали към дупката и раздирайки хълбоците си встените ѝ, се прому­шили в съседното поме­щение да проверят какво има там. И естествено си платили за куража.

Всичко, което казахме до­тук, доказва едно: всеки мъж може да изучи слаби­те си страни, да вземе необ­ходимите мерки и така да се закали, че да доживее до дълбока старост.

 
Вербена М
За нас
Контакти
Общи условия
Разр. № 3782/07.02.2011
Още...
Доставки
Работно време
Понеделник-петък: 12:00 - 19:00
Събота: 9:30 - 14:30

GSM: 0878-46-74-05
тел.: 02/987-88-05
гр. София, ул. Любен Каравелов №74